เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติหน่วยงาน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
หนังสือราชการกรม
เว็บไซต์เดิม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
เอกสารประชาสัมพันธ์
เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
แผนสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แผนแม่บทสารสนเทศ
คู่มือ/ระเบียบ
แผ่นพับ/เอกสารให้ความรู้
ควบคุมภายใน
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้
บริการ online
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม
สำรวจพึงพอใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียน online
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
 
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (19 เมษายน 2561) 1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแพด (11 เมษายน 2561) 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (04 เมษายน 2561) 4
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผช.จพง.การเงินฯ และคนงานทั่วไป (15 มีนาคม 2561) 18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแพด ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (12 มีนาคม 2561) 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (06 มีนาคม 2561) 4
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (13 กุมภาพันธ์ 2561) 2
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน ติดต่อที่งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลแพด (18 มกราคม 2561) 9

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอที ชนิดกล่อง (13 มีนาคม 2561) 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลแพด เขต ๒ (27 กุมภาพันธ์ 2561) 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลแพด เขต ๑ (27 กุมภาพันธ์ 2561) 2
ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางโครงการงานลงดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลแพด เขต ๒ (23 กุมภาพันธ์ 2561) 2
ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางโครงการงานลงดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลแพด เขต ๑ (23 กุมภาพันธ์ 2561) 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาด - บ้านฝาง (23 กุมภาพันธ์ 2561) 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาง - บ้านตาด (23 กุมภาพันธ์ 2561) 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง (แบบ ป.ป.ช.๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาง - บ้านตาด (22กุมภาพันธ์ 2561) 7

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (5 ภาพ)

การประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด บ้านโนนไทรทอง (10 ภาพ)

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (0 ภาพ)

เกษตรผสมผสาน ณ ฟาร์มศิริวัฒน์ (10 ภาพ)


วิดีโอกิจกรรม(youtube)

การลำ"ภู่ไทคำตากล้า"(12 กันยายน 2559)

เมืองคำตากล้า น่าอยู่(12 กันยายน 2559)


หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร

(นายไพฑูรย์ ศรีบัวลา)
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันบางจาก