ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวพิศสมัย พวงปัญญา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวชุติมา ดอบุตร
ครู
(-ว่าง-)
ครูผู้ช่วย
นางสาวจิตรลดา เชื้อคำวัง
ผู้ช่วยครู
นางสาวกฤษติยาภรณ์ สุริโย
ผู้ช่วยครู
นางสาวธัญญารัตน์ ไชยวงษา
ผู้ช่วยครู
นางสาวฤดีรัตน์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยครู
นางวรกานต์ จอดนอก
ผู้ช่วยครู
นางสาวขวัญตา กองนางอ้ม
ผู้ช่วยครู
นางสาวจริยา อกอุ่น
ผู้ช่วยครู
นางวิชิดา เพียรชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายศิริวัฒน์ กุลอัก
ภารโรง