ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสกสรรค์ โกษากุล
ปลัดเทศบาลตำบลแพด
นางสาวถาวรวดี ศรีสุราช
รองปลัดเทศบาลตำบลแพด
นางพัชรียา อินทร์งาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวภาวดี สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกาเนก พุทธวงษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา