เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group ข้อมูลผู้บริหาร ทต.แพด
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : ๐๘๓ ๓๒๖๒๔๗๗
นายดนัย แก้วทน
รองนายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : ๐๘๗ ๘๕๙๘๕๒๕
นายพรชัย ปัวปัดชา
รองนายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : ๐๖๕ ๖๔๑๕๒๖๘
นายกมล แก้วนา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. : ๐๙๕ ๑๕๘๘๓๙๙
นายไพฑูรย์ ศรีบัวลา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : ๐๙๘ ๑๘๓๙๗๑๔
นายเสกสรรค์ โกษากุล
ปลัดเทศบาลตำบลแพด
โทร. : ๐๘๙ ๑๗๑๒๔๗๑
นางสาวถาวรวดี ศรีสุราช
รองปลัดเทศบาลตำบลแพด
โทร. : ๐๘๒ ๘๔๔๔๕๙๕
นางพัชรียา อินทร์งาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. : ๐๘๙ ๙๖๔๘๙๙๙

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง