เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
รายละเอียด : สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทุกพื้นที่ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อทุกคนเป็นวงกว้าง ประชาชนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ขาดรายได้ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเป็นอย่างมาก ไม่ว่าประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่ก็ตาม แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ แต่การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนก็ต้องดำเนินต่อไปและต้องปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันได้ การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะส่งเสริมให้กลุ่มคนดังกล่าวมีอาชีพทางเลือก มีรายได้ ให้สามรถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอย่างมีเกียรติในสังคมต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด–19 อย่างรัดกุม ปัจจุบัน ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแพด มีจำนวน 1,514 คน ผู้พิการ จำนวน 408 คน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 28 คน เทศบาลตำบลแพด ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีอาชีพ สร้างรายได้ และรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มเติม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม โดยมีมาตรการคัดกรองผู้เข้ารับการอบรม ต้องมีการตรวจวัดไข้และทำความสะอาดมือด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค มีการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในระหว่างการฝึกอบรม จัดสถานที่ฝึกอบรมในพื้นที่โล่ง ในการฝึกอบรมดังกล่าว ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีอาชีพเสริม มีรายได้สำหรับการดำรงชีพ ๒.๒ เพื่อฝึกทักษะการจักสานและทักษะการทอสวิงหาปลาให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่น ๒.4 เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ชุมชน ๓. กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ตำบลแพดทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน จำนวน 50 คน
ผู้โพส : admin