ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ สำหรับกองช่างเทศบาลตำบลแพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง