ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาด - บ้านโนนคะนึง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง