ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด - หนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง