ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร สำหรับเทศบาลตำบลแพด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง