ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด ๑ แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง