ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทโน๊ตบุค สำหรับกองการศึกษาเทศบาลตำบลแพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง