ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาง - หนองบัวสิม บ้านฝาง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง