ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ ๑๕๐๑ สกลนคร สำหรับกองช่างเทศบาลตำบลแพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง