เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file การให้บริการข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1