เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file กฏกระทรวง ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file กฏกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1