ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางนิรมล พรมวัง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัชกร บับพาน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวนันทนา แสงสีบับ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางพรเพชร บรรยงค์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางปุณยนุช ทองกันหา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุภลักษ์คณา อินไชยา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสงวน สกุลเดช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอาริสา บุตรบุญมา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวารินทร์ บับพาน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางจิรนันท์ ฉัตรศรี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางธรรมสรณ์ เจียมไพเราะ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุษบา จันทร์เพ็งเพ็ญ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพัตรา พลสิงห์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุดารัตน์ สัพโส
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก