เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group สำนักปลัดเทศบาล
นางพัชรียา อินทร์งาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวปิยะมาศ ศรีภัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายชุติเดช ยะภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายสามารถ ศรีวิลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายยุทธชาติ วงศ์คำจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ่าสิบโท นิรันดร์ อนุสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
นิติกร (ปก./ชก.)
นายทศพล ภูรัพพา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวพรพิมล ปาระลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิภาณี ฉลาดล้ำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววราภรณ์ เจริญศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวบุญมาก สะแสงสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววนิดา แก้วลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพิสิษฐ์ ศรีบัวลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสำเนียง ประชา
พนักงานขับรถยนต์
นายชำนาญ ดำบรรณ์
คนตกแต่งสวน
นายจันทร์หอม อุปทุม
คนงานทั่วไป
นางสาวกนกพร แก้วกันยา
คนครัว
นายมีชัย จำปาศิลป์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวัชราวุฒิ อุ่นเบ้า
พนักงานขับรถขยะ
นายจันทา กิ่งนาคม
คนงานประจำรถขยะ
นายกองศรี ถิ่นอำนาจ
พนักงานดับเพลิง
นายทองหลาว เสตสิงห์
พนักงานดับเพลิง
นายอนุวัฒน์ ศรีสุข
พนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลกู้ชีพ)