ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2564 ( ITA 2021)
apps โครงสร้างหน่วยงาน
folder ข้อมูลผู้บริหาร
bubble_chart อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลแพด
apps แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วย
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user ประวัติหน่วยงาน
    folder คำขวัญ
folder พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
folder จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการการให้บริการ
folder คู่มือประชาชน
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder ประกาศยกฐานะ
บริการข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563
group สำนักปลัดเทศบาล
นางพัชรียา อินทร์งาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางพัชรียา อินทร์งาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวปิยะมาศ ศรีภัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวปิยะมาศ ศรีภัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสามารถ ศรีวิลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสามารถ ศรีวิลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชุติเดช ยะภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชุติเดช ยะภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-ว่าง-
นิติกร
-ว่าง-
นิติกร
นายยุทธชาติ วงศ์คำจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายยุทธชาติ วงศ์คำจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ่าสิบโท นิรันดร์ อนุสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จ่าสิบโท นิรันดร์ อนุสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายทศพล ภูรัพพา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายทศพล ภูรัพพา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวพรพิมล ปาระลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพรพิมล ปาระลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาววิภาณี ฉลาดล้ำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิภาณี ฉลาดล้ำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุจิตรา เทพรักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุจิตรา เทพรักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวบุญมาก สะแสงสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุญมาก สะแสงสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวนิดา แก้วลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางวนิดา แก้วลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพิสิษฐ์ ศรีบัวลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพิสิษฐ์ ศรีบัวลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสำเนียง ประชา
พนักงานขับรถยนต์
นายสำเนียง ประชา
พนักงานขับรถยนต์
นายชำนาญ ดำบรรณ์
คนตกแต่งสวน
นายชำนาญ ดำบรรณ์
คนตกแต่งสวน
(นายวิชัย ศรีพรหมษา)
คนงานทั่วไป
(นายวิชัย ศรีพรหมษา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวกนกพร แก้วกันยา)
คนครัว
(นางสาวกนกพร แก้วกันยา)
คนครัว
นายมีชัย จำปาศิลป์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายมีชัย จำปาศิลป์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวัชราวุฒิ อุ่นเบ้า
พนักงานขับรถขยะ
นายวัชราวุฒิ อุ่นเบ้า
พนักงานขับรถขยะ
นายจันทา กิ่งนาคม
คนงานประจำรถขยะ
นายจันทา กิ่งนาคม
คนงานประจำรถขยะ
นายกองศรี ถิ่นอำนาจ
พนักงานดับเพลิง
นายกองศรี ถิ่นอำนาจ
พนักงานดับเพลิง
นายทองหลาว เสตสิงห์
พนักงานดับเพลิง
นายทองหลาว เสตสิงห์
พนักงานดับเพลิง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder กฏกระทรวง ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ.๒๕๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
folder การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
folder ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท.เรื่องการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
folder พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
folder ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
public ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เครือข่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67