เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายสภา
(นายไสว โทอิ้ง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด
โทร. : ๐๘๖ ๒๒๓๙๔๘๐
(นางสุกัญญา ริดเกาะ)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแพด
โทร. : ๐๙๓ ๓๘๔๓๕๒๒
(นายอวยชัย ศรีสวัสดิ์)
เลขานุการสภาฯ
โทร. : ๐๙๓ ๒๕๔๔๑๓๓
(นายบุญชนะ เทพรักษ์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๙๓ ๓๑๓๐๔๒๙
(นายนคร จำปาศิลป์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๙๑ ๐๙๕๒๘๗๒
(นางสาวสุกัญญา ริดเกาะ )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๙๓ ๓๘๔๓๕๒๒
(นายวิไลวัล วงค์แดง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๘๑ ๐๙๖๗๐๙๙
(นายอวยชัย ศรีสวัสดิ์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๙๓ ๒๕๔๔๑๓๓
(นางสาวน้ำค้าง ศรีเจริญ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๘๘ ๕๑๙๙๔๓๖
(นายไสว โทอิ้ง )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๘๖ ๒๒๓๙๔๘๐
(นายกัมพล โทอิ้ง )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๘๖ ๑๓๒๖๖๗๘
(นายประมวล ใจแน่น )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๖๑ ๑๔๙๒๗๖๓
(นางกลมศิลป์ แก้วนา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๘๕ ๕๙๘๗๒๐๔
(นายสมหวัง อ่อนตา )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๖๑ ๓๑๔๑๐๒๕
(นายปริญญา บุญเรืองนาม)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๙๐ ๘๔๑๘๐๕๕