ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
นางสาวภาวดี สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางบุญญารักษ์ กลางเมืองพล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอรสุรางค์ แสงโคตรมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางอำนวย สายเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ โพธิวัฒน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายชัชชัย ตงบุญชัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสรศาสตร์ สุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจารุวรรณ์ ไกรยวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปาริชาติ ร่มเกษร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี