ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2564 ( ITA 2021)
apps โครงสร้างหน่วยงาน
folder ข้อมูลผู้บริหาร
bubble_chart อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลแพด
apps แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วย
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user ประวัติหน่วยงาน
    folder คำขวัญ
folder พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
folder จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการการให้บริการ
folder คู่มือประชาชน
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder ประกาศยกฐานะ
บริการข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 สวัสดีครับขอสอบถาม 3เรื่องครับ 1.โควิด 19 ทางเทศบาลมีแนวทางแก้ไขและป้องกันอย่างไร สนับสนุนอย่างไรครับ 2.โรควัวครับ ลัมปีสกิน มีแนวทาง ช่วยเหลือ และป้องกัน ให้กับเกตรกรอย่างไรครับ 3.วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (ที่ฉีดให้ สุนัข แมว)มีไหมครับ

๑.โรคโวิดทางเทศบาลในระยะนี้ได้มีการสนับสนุนรถรับส่งผู้เข้ารับวัคซีนและผู้กักตัวที่ขอรับการช่วยเหลือเทศบาลได้สนับสนุนถุงยังชีพและค่าจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคตามหนังสือสั่งการ ๒.โรคระบาดในสัตว์ลัมปีสกิน กรณีตายได้ประชุมในระดับอำเภอหากขึ้นทะเบียนกับปศุสัตว์ก่อนประกาศภัยพิบัติถึงจะสามารถช่วยเหลือได้ ขณะนี้มีหนังสือสั่งการและประกาศภัยพิบัติ ในเดือน พ.คและมิ.ย ให้ประชาชนได้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ว่าขึ้นทะเบียนรึยังครับ ในส่วนการป้องกันและรักษาทางเทศบาลได้จัดหายาพ่นกำจัดสัตว์แมลงพาหะจะส่งมอบให้กับทางผู้นำหมู่บ้านไปแจกจ่ายเพื่อฉีดพ่นกำจัด ๓.ในส่วนพิษสุนัขบ้า ได้ประสานปศุสัตว์ได้รับคำชี้แจงว่าขณะนี้วัคซีนขาด ประมาณกลางเดือน กรกฎาคม น่าจะได้วัคซีนและจะรีบดำเนินการครับ

(โดย:นาย สมชาย สิทธิยา เขียนเมื่อ:06 กรกฏาคม 2564)

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามเกี่ยวกับการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินค่ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถเริ่มชำระได้วันไหนคะ

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินค่ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถเริ่มเข้ามาติดต่อชำระหรือต้องการแก้ไขข้อมูลได้ที่เทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ไปจนถึง 31 มิถุนายน 2564

(โดย:ประกาย พันธุ์กาฬสินธุ์ เขียนเมื่อ:21 เมษายน 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder กฏกระทรวง ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ.๒๕๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
folder การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
folder ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท.เรื่องการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
folder พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
folder ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
public ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เครือข่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42